©2017 Move Delft KvK 68445180

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE TO ENERGIZE

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap

bij Move to Energize en de aanvullende voorwaarden voor de training/cursus/les/clinic.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten.

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE TO ENERGIZE

 

1.     Deze Algemene Voorwaarden Move to Energize zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die deelneemt aan een training/cursus/les/clinic, aangeboden en/of verzorgd door Move to Energize.

 

2.    Door aanschaf van een strippenkaart, als ook door deelname aan een training/cursus/les/clinic, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Move to Energize.

 

3.      Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken worden deze Algemene Voorwaarden Move to Energize geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 

2. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 

1.     Een deelnemer is een aankoopbedrag verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart/ deelname aan een training/cursus/les/clinic.

 

2.     De actuele prijzen van een training/cursus/les/clinic staan op de website. Move to Energize heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds betaalde Strippenkaarten of verkochte losse les.

 

3.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via een betalingsverzoek van Move to Energize.

 

4.     Een training/cursus/les/clinic dient vooraf ineens te worden betaald.

 

5.     Een training/cursus/les/clinic is uitsluitend geldig gedurende de geldigheidsperiode van de training/cursus/les/clinic.

 

6.     Betaalde training/cursus/les/clinic kunnen niet worden ingeruild voor geld.

 

 

4. TRAINING/CURSUS/LES/CLINIC en STRIPPENKAART

 

1.     Een training/cursus/les/clinic is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijke toestemming door Move to Energize.

 

2.     Een training/cursus/les/clinic is uitsluitend verkrijgbaar via een betaalverzoek, tenzij anders overeengekomen. Per training/cursusdag/les/clinic wordt één les ingeleverd, tenzij anders aangegeven.

 

3.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een betaalde cursus/strippenkaart voor een periode van maximaal 3 maanden worden verlengt. Move to Energize heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

 

4.     Een cursus/strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart is geen abonement en wordt dus niet stilzwijgend verlengd.

 

5.     Een cursus/strippenkaart heeft een einddatum en verliest zijn geldigheid na aangegeven periode.

 

6.     Een betaalde cursus/strippenkaart kan niet worden geannuleerd, tenzij schriftelijke toestemming door Move to Energize.

 

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING/CURSUS/LES/CLINIC

 

1.     Een deelnemer mag zelf bepalen wanneer wordt deelgenomen aan een training/les/clinic , doch is zij verplicht zich van te voren aan te melden. Aanmelding voor een les kan tot uiterlijk 8 uur voor aanvang van de avondtraining en een dag tevoren bij een ochtend training.

De training/les/clinic waarvoor je je hebt aangemeld kan tot uiterlijk 8 uur van tevoren worden geannuleerd bij een avondtraining en uiterlijk een dag tevoren bij een ochtend training.

 

 

2.     Move to Energize heeft tot 4 uur voor aanvang het recht een training/cursus/les/clinic bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Minimaal 3 deelnemers.

 

3.     Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training/cursus/les/clinic  worden afgelast. Move to Energize is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een les door gevaarlijke weersomstandigheden

 

4.     Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training/cursus/les/clinic daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Move to Energize van de training/cursus/les/clinic  worden uitgesloten. Alle daaruitvoortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

 

5.      Wanneer een training/cursusdag/les/clinic wordt afgelast door Move to Energize wat volgt uit overmacht situaties, zullen alle die reeds aangemeld stonden, hun training/cursusdag/les/clinic automatisch terugkrijgen.

 

6.       Move to Energize is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze worden steeds beschikbaar gesteld via Whattsapp contact.

 

7.     Als het maximumaantal deelnemers van een training/cursus/les/clinic is bereikt, worden personen die zich daarna aanmelden op een wachtlijst geplaatst. Degenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, krijgen hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, wordt de eerstvolgende deelnemer daarvan bericht.  

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

 

1.      Deelname aan een Move to Energize les geschiedt op eigen risico.

2.     Move to Energize en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer.

3.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Move to Energize en trainers, is Move to Energize niet aansprakelijk.

4.     Move to Energize is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een training/cursus/les/clinic . Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

5.     Move to Energize is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Move to Energize training/cursus/les/clinic. Een training/cursus/les/clinic kan intensief en blessuregevoelig zijn. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training/cursus/les/clinic. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

6.     Move to Energize behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training/cursus/les/clinic.

7.     Move to Energize is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geledenten gevolge van de deelname aan een training/cursus/les/clinic .

8.     De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatighandelen) die is in verband met deelname aan een Move to Energize training/cursus/les/clinic is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

7. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

1.     Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Tessa Kardolus of Jidske Miggelbrink-kamp. .

 

2.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

3.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Notitie: Er is altijd mogelijkheid om eenmalige uitzonderingen te maken, dus neem voor vragen, suggesties of opmerkingen contact op met Tessa Kardolus of Jidske Miggelbrink-kamp.

Om deel te nemen aan een Move to Energize les moet de deelnemer tenminste ouder dan 12 jaar zijn en jonger zijn dan 72 jaar.

 

8. Privacy

 

1.      Privacy staat hoog in het vaandel van Move to Energize. Wij zullen nooit persoonlijke gegevens (zonder uitdrukkelijke toestemming) verkopen of delen.

Uw mailadres is nodig voor onze mailing en het wordt daarom uitsluitend toegevoegd aan ons mailsysteem, wat beveiligd is en eveneens geen mailadressen verkoopt of deelt aan derden.

 

2.      Bij zwangerschap of blessures, kunnen we met uw nadrukkelijke toestemming, persoonlijke notities maken over uw situatie. Deze persoonlijke notities zijn uitsluitend zichtbaar voor onze trainers. Onze trainers zijn te vinden op deze webpagina.  De persoonlijke notities zijn voor de buitenwereld afgeschermd en beveiligd.

Wij slaan géén medische gegevens op- hooguit notities beperkt tot ‘heeft last van haar knie, aan te raden aanpassingen bij trainen zijn […..].’

Mocht u dit alsnog niet willen, dan vragen we toestemming om de situatie mondeling met relevante teamleden te bespreken, voor uw- en andermans veiligheid. Mocht u dit niet willen, dan kunnen we bespreken of het raadzaam is voor u om deel te nemen aan de training/cursus/les/clinic .

 

3.      Move to Energize slaat zo min mogelijk gegevens op.  Wij verwachten uitsluitend gegevens die direct van waarde zijn voor communicatie en het faciliteren van een veilige en effectieve les.

 

4.      Move to Energize maakt traditioneel regelmatig een geposeerde en geplande foto aan het einde van een les. Deze foto wordt gedeeld op onze social media kanalen, soms voor commerciële doeleinden zoals reclame. Als u niet wenst op onze social media kanalen te worden geplaatst, kunt u ervoor kiezen om niet op de foto te gaan. Als u zich laat fotograferen, stemt u in met het gebruiken van de foto.